Nia Michaels
'Garden Dog'
2017
tin and tintype photo
10" x 8"